Whole30 protein salad

Whole30 Salmon Avocado Protein Salad